Kurz „Štátny a diplomatický protokol“

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka účasť v kurze
ŠTÁTNY A DIPLOMATICKÝ PROTOKOL za účastnícky poplatok 30,00 EUR.

Do kurzu sa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Účasť v kurze si môže objednať organizácia pre svojho pracovníka alebo fyzická osoba mailom na intclub-ic@profi.sk. V prípade organizácie prosíme uviesť fakturačné údaje, ak ide o fyzickú osobu postačí adresa.

Oznámte tiež prosím ktorú z dvoch foriem absolvovania kurzu preferujete:
a/ online kurz – tri časti štúdijných materiálov pošleme mailom v troch po sebe idúcich dňoch
b/ korešpondenčný kurz – celý štúdijný materiál kurzu pošleme v jednej poštovej zásielke na CD-R

Znalosti získané v kurze možno využiť v štátnej správe, samospráve, spoločnostiach s medziná- rodným stykom, pri organizovaní osláv, festivalov, veľtrhov, majstrovstiev, kongresov a pod.

Údaje o organizátorovi kurzu do objednávky / adresa dodávateľa /, platbe poplatku a teste kurzu:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5, 921 01 Piešťany
IČO: 30843979
DIČ: 2020528587
Účet v SLSP č. 48282860/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0000 4828 2860

Prihlásenému záujemcovi o účasť v kurze klub zašle faktúru na účastnícky poplatok. Po jeho zaplatení účastník kurzu dostane štúdijné materiály, 100 otázok záverečného testu kurzu ako aj tlačivo na zaslanie odpovedí na otázky testu a to buď v troch mailoch alebo poštou na CD-R.

Účastník kurzu, ktorý odpovie správne aspoň na 80 zo 100 otázok testu, dostane poštou od Medzinárodného klubu SR certifikát o absolvovaní online kurzu ŠTÁTNY A DIPLOMATICKÝ PROTOKOL. Priložené budú aj správne odpovede na všetkých 100 otázok, aby si ich mohol porovnať so svojimi odpoveďami a prípadné omyly si uvedomiť.

Obsah štúdijných materiálov kurzu:

1.     Štátny a diplomatický protokol
2.     Diplomatická listina a kontakty s diplomatmi
3.     Kategória veľmi dôležitých osôb /V.I.P.s/
4.     Protokolárne poradie predstaviteľov v SR podľa uznesenia vlády
5.     Protokolárne poradie zahraničných diplomatov akreditovaných v SR
6.     Štátne symboly SR a pravidlá pre ich používanie
7.     Protokol pri prijímaní návštev, rokovaniach, odovzdávaní cien a pod.
8.     Zasadacie poriadky pri rôznych akciách a zhromaždeniach
9.     Korešpondencia s vládnymi činiteľmi a diplomatmi
10.   Podpis dohody a odovzdávanie darov v medzinárodnom styku
11.   Stolovanie, recepcie, koktaily a ďaľšie spoločenské akcie
12.   Oblečenie pri významných príležitostiach s fotoukážkami
13.   Zoznam využitej a odporúčanej literatúry

Prílohy:

1.     Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike
2.     Vzory vizitiek vládnych činiteľov a diplomatov a pozvánok na diplomatické spoloč. akcie
3.     Ukážky z programu návštevy zahraničnej hlavy štátu
4.     Nákresy zasadacích poriadkov na obedy, večere a banket
5.    100 otázok záverečného testu kurzu a tlačivo na zaslanie odpovedí na test

Ukážky zo záverečného testu kurzu:

Podľa Jednotného štátneho protokolu v SR, pôvodne schváleného vládou SR v ro-ku 1995
a ostatný krát upraveného v roku 2007 z nižšie uvedených štyroch funkcií je protokolárne najvyššia
a/ štátny tajomník ministerstva
b/ poslanec Národnej rady SR
c/ poslanec Európskeho parlamentu za SR
d/ vedúci Úradu vlády SR

Pri rokovaní, príp. pracovnom obede so zahraničnou delegáciou miesto pre domáceho tlmočníka je
a/ vľavo od domáceho hostiteľa
b/ vpravo od domáceho hostiteľa
c/ vľavo od hlavného zahraničného hosťa
d/ vpravo od hlavného zahraničného hosťa

Slová „biela kravata“ /white-tie, cravate blanche/, uvedené na pozvánke znamenajú, že na
spoločenskú akciu je pre pánov ako povinné oblečenie predpísaný
a/ smoking
b/ frak
c/ žaket

Vedúci kurzu a autor štúdijných materiálov Ing. Rudolf Hromádka má 23-ročnú prax v diplomatických službách, zabezpečoval návštevy hláv štátov, bol šéfom protokolu svetového kongresu manažérov.