Kurz “Spoločenská a manažérska etiketa”

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka účasť v kurze
SPOLOČENSKÁ A MANAŽÉRSKA ETIKETA za účastnícky poplatok 30,00 EUR.

Do kurzu sa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Účasť v kurze si môže objednať organizácia pre svojho pracovníka alebo fyzická osoba mailom na intclub-ic@profi.sk. V prípade organizácie prosíme uviesť fakturačné údaje, ak ide o fyzickú osobu postačí adresa.

Oznámte tiež prosím ktorú z dvoch foriem absolvovania kurzu preferujete:
a/ online kurz – tri časti štúdijných materiálov pošleme mailom v troch po sebe idúcich dňoch
b/ korešpondenčný kurz – celý štúdijný materiál kurzu pošleme v jednej poštovej zásielke na CD-R

Znalosti získané v kurze možno využiť vo firmách, bankách, poisťovniach, úradoch, kultúrnych inštitúciach, v cestovnom ruchu, hoteloch, klientskych centrách, advokátskych kanceláriach, atď.

Údaje o organizátorovi kurzu do objednávky / adresa dodávateľa /, platbe poplatku a teste kurzu:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5, 921 01 Piešťany
IČO: 30843979
DIČ: 2020528587
Účet v SLSP č. 48282860/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0000 4828 2860

Prihlásenému záujemcovi o účasť v kurze klub zašle faktúru na účastnícky poplatok. Po jeho zaplatení účastník kurzu dostane štúdijné materiály, 100 otázok záverečného testu kurzu ako aj tlačivo na zaslanie odpovedí na otázky testu a to buď v troch mailoch alebo poštou na CD-R.

Účastník kurzu, ktorý odpovie správne aspoň na 80 zo 100 otázok testu, dostane poštou od Medzinárodného klubu SR certifikát o absolvovaní online kurzu SPOLOČENSKÁ A MANAŽÉRSKA ETIKETA. Priložené budú aj správne odpovede na všetkých 100 otázok, aby si ich mohol porovnať so svojimi odpoveďami a prípadné omyly si uvedomiť.

Obsah štúdijných materiálov kurzu:

1.   Spoločenské správanie u nás a vo svete
2.   Spoločenská etiketa, účasť na spoločenských akciách a ich organizovanie
3.   Manažérska etiketa, imidž manažéra a imidž organizácie
4.   Rétorika a umenie vystupovať na verejnosti
5.   Rokovania, prezentácie a zhromaždenia
6.   Boj proti stresu a sebaovládanie
7.   Korešpondencia, telefonovanie a ďalšie sekretárske činnosti
8.   Stolovanie a etiketa obsluhy
9.   Oblečenia do práce a spoločnosti s fotoukážkami
10. Cestovanie a spoločenské zvyklosti v iných krajinách
11. Zoznam využitej a odporúčanej literatúry

Prílohy:

1.   Vzory správnych vizitiek manažérov a pozvánok na rôzne spoločenské akcie
2.   Zasadacie poriadky na spoločenské akcie a vzory jedálnych lístkov na obed a večeru
3.   Vzory listov so správnou slovenskou, anglosaskou a francúzskou úpravou
4.   100 otázok záverečného testu kurzu a tlačivo na zaslanie odpovedí na test

Ukážky zo záverečného testu kurzu:

Spoločenská fóbia je obava
a/ z nedostatku finančných prostriedkov a upadnutia do chudoby
b/ zo spoločenského kontaktu s inými ľuďmi
c/ zo straty zamestnania

Anglický jazykový novotvar „brunch“ /výslovnosť branč/, používaný najskôr v klubových
reštauráciach v sobotu a nedeľu, teraz už aj v celom rade hotelov a reštaurácií označuje, že jedlo sa na ňom podáva
a/ dopoludnia, t.j. medzi raňajkami a obedom
b/ popoludní, t.j. medzi obedom a večerou

Ak svojho partnera, ktorý je na návšteve vo vašom meste a býva v miestnom hoteli, pozývate na obed alebo na večeru, spoločensky sa najviac cení, ak sa akcia koná
a/ v reštaurácii mimo tohto hotela
b/ v reštaurácii tohto hotela
c/ vo vašom dome

Vedúci kurzu a autor štúdijných materiálov Ing. Rudolf Hromádka má 23-ročnú prax v diplomatických službách, zabezpečoval návštevy hláv štátov, bol šéfom protokolu svetového kongresu manažérov.