Vystupovanie na verejnosti

Príručka s radami ako úspešne rečniť a vystupovať na verejnosti.

Príručka na 25 stranách formátu PDF obsahuje najnovšie poznatky prednášané na vysokých školách a školách rétoriky vo vyspelých krajinách.

Poplatok pri jej expedícii mailom je 7,- EUR, resp. na CD-R 10,- EUR.

Príručku si môže objednať organizácia pre svojho pracovníka alebo fyzická osoba mailom na intclub-ic@profi.sk. V prípade organizácie prosíme uviesť fakturačné údaje, ak ide o fyzickú osobu postačí adresa. Príručku expedujeme ihneď po uhradení faktúry.

Adresa a fakturačné údaje dodávateľa:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5
921 01 Piešťany

IČO: 30843979, DIČ: 2020528587
Účet v SLSP č. 48282860/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0000 4828 2860

Ukážky z príručky:

Rétorika je znova aktuálna
Výuke rétoriky sa venovali najmä starovekí Gréci a Rimania, v ostatných storočiach sa jej prikladal menší význam. V roku 1999 vyšla v anglickom vydavateľstve Guilford Press kniha skupiny vysokoškolských profesorov a vedcov s názvom „Contemporary Rhetorical Theory: A Reader“, ktorá bola impulzom pre zavedenie výuky rétoriky na viacerých vysokých školách ako aj pre zriadenie samostatných súkromných škôl rétoriky vo vyspelých západných krajinách. Autori správne argumentovali že rozsiahla demokratizácia spoločnosti zužuje vplyv malej skupiny štátnikov na rozhodovanie, rastie význam a vplyv veľkého počtu politikov a verejných činiteľov na najrôznejších regionálnych, národných a nadnárodných úrovniach od poslancov parlamentov, členov rôznych volených zastupiteľských orgánov, predstaviteľov politických strán, profesijných organizácií a združení, mimovládnych organizácií, atď. Táto široká skupina vplyvných činiteľov potrebuje získať znalosti ako lepšie presvedčiť iných ľudí v orgánoch svojich inštitúcií, v médiach a na verejnosti a teda poznať základné pravidlá rétoriky.

Ako vnímajú rečníka jeho poslucháči ?
Podľa Národnej rečníckej školy v Beverly Hills v Kalifornii dobrí rečníci si uvedomujú že len asi 7% obsahu ich prejavu zanechá na ľudí nejaký dopad, až 38% ohlasu na prejav je spojených s vnímaním hlasu rečníka, zvyšovaním či znižovaním, spomaľovaním alebo zrýchlovaním prednášania prejavu, ale až 55%-ný dopad súvisí s tzv. rečou tela, t.j. gestami, mimikou tváre, zrakovými kontaktmi s poslucháčmi a celkovým dojmom z osobnej sily a energie rečníka. Preto aj niektorí známi rečníci, napríklad Adolf Hitler, si gestá nacvičovali pred zrkadlom.

Leibnitzova teória dôkazov
Nemecký filozof Gottfried W. Leibnitz prišiel s teóriou že každé tvrdenie človeka má byť sprevádzané dôkazom. Francúzska škola rétoriky ju rešpektuje aj pri výuke. Zdôrazňuje že vyslovenie nejakého tvrdenia vo vystúpení politika, vedca, pedagóga a vôbec kohokoľvek, kto sa prihovára verejnosti, ak nie je ihneď doplnené údajmi, ktoré toto tvrdenie dokazujú, tak stráca na účinnosti. Je to dôležité aj preto že ak napríklad v politike o jednej
a tej istej veci dvaja tvrdia každý niečo iné, verejnosť chce vedieť kto z nich má pravdu. Čím je dôkaz exaktnejší a presvedčivejší, tým lepšie.